Loading...
0.00 €0ks

GDPR – ochrana osobných údajov

1. Kto sme?

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným Sladučké ovocie so sídlom na Obrancov mieru 322/26, Dolné Vestenice 972 23. Naše IČO je 51 029 081, čiže sme prevádzkovateľom a spracovávateľom našich osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Sme prevádzkovateľom stránky www.sladuckeovocie.sk . Našu kontaktné údaje sú :
mail: info@sladuckeovocie.sk

2. Poskytnutie osobných informácii

Poskytnutím osobných údajov a informácií prostredníctvom stránky www.sladuckeovocie.sk používateľ súhlasí s ich využívaním pre výlučne vnútorné potreby prevádzkovateľa. Zadané osobné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k ním, a preto je zaručená ich diskrétnosť. Osobné údaje sú v spoločnosti primerané chránené a pri ich spracúvaní spoločnosť dodržiava zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nikdy neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše údaje sú spracovávané len pre nevyhnutnosť vybavenia vašej objednávky, vytvorenej na stránke www.sladuckeovocie.sk. Potvrdením súhlasu so spracovaním potvrdzujete, že údaje poskytujete dobrovoľne a súčasne dávate súhlas na ich spracovanie.
Spracovanie údajov využívame, len na vybavenie vašej existujúcej objednávky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať mailom na info@sladuckeovocie.sk alebo poštou na adresu spoločnosti.

Poskytnuté osobné údaje :
meno a priezvisko
adresa doručenia
telefónne číslo
mail
pri registrácii na našu sú potrebné :
prihlasovacie meno
heslo

3. Zabezpečenie a uchovávanie údajov

Osobné údaje sú uchovávané v elektronickej – na bezpečných serveroch a tlačenej forme – počas rozvozu a po ukončení rozvozu sú skartované. Ich uchovávanie je v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

4. Vaše práva

Právo na prístup – Kedykoľvek môžete požiadať aké informácie o vás používame a uchovávame, kontakt je možný na našej stránke alebo prostredníctvom mailu.
Právo na doplnenie a opravu – Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu a požiadať o ich opravu a doplnenie.
Právo na vymazanie osobných údajov – Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):
• Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
• Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov – zrušenie objednávky
• Osobné údaje boli spracované nezákonne
• Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
• Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov
Právo na obmedzenie spracúvania – Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
• namietate správnosť osobných údajov
• spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
• vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
• namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov
Právo na vznesenie námietky – Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.
Právo na podanie sťažnosti – Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Pre spracovanie osobných údajov sme určili zodpovednú osobu, ktorej určenie a úlohy upravuje článok 37 a následne GDPR a v § 44 až §46 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať mailom:
Dalibor Cvopa
info@sladuckeovocie.sk

5. Súbory „cookies“

Naša internetová stránka využíva „cookies“. „Cookie“ je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií, ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je používateľ napojení na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého používateľa. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby používateľa pri prijatí cookie upozornili, prípadne môže používateľ používanie cookies v prehliadači úplne zakázať.