Loading...
0.00 €0ks

Obchodné podmienky pre nákup produktov zo stránky www.sladuckeovocie.sk

1 . Všeobecné ustanovenia

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Predávajúcim sa rozumie – Sladučké ovocie s.r.o. IČO: 51 029 081
so sídlom:
Obrancov mieru 322/26
Dolné Vestenice 972 23
Kontaktné údaje
Mail: info@sladuckeovocie.sk
Zodpovedný vedúci, kontaktná osoba: Cvopa Dalibor

Orgány dozoru:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza – ŠVPS SR

Mariánska 574/6, 971 01 Prievidza

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

 

Slovenská obchodná inšpekcia SOI
Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava Ružinov

2. Produkty a ceny

1. Cena tovaru je celková, predávajúci je platca DPH. K celkovej cene tovaru v košíku sa pripočíta ešte cena dopravy podľa výberu zákazníka.

2. Uhrádza sa cena za každý variant zvlášť, nie za celkový súčet variant.
(Príklad: Jednotková cena 1-4 kg: 1.99 €/kg, 5-10 kg: 1.89 €/kg; 3 kg variant v jednotkovej cene 1.99 €/kg v počte 1 ks a 5 kg variant v cene 1.89 €/kg v počte 1 ks je uhrádzaná v celkovej hodnote 15.42 € tj. 5.97 € za 3 kg variant a  9.45 € za 5 kg variant, nie 15.12 € ako za jeden 8 kg variant.)

3. Ceny produktov a dopravy sú platné v okamihu objednania. Po spracovaní objednávky (reálnych hmotností) bude výsledná hodnota objednávky doúčtovaná. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok pestovateľov produktov. Ceny sú následne prepočítané na váhu množstva, ktoré je doručené. Všetky produkty sú určené na priamy konzum a neodporúčame ich tak skladovať, ak nie je v popise uvedené vhodné na uskladnenie: uložené na chladnom, tmavom mieste pri vlhkosti, ktorá je pre daný produkt určená. Pri odbere produktu, ktorý je dodávaný v kelímkoch s hmotnosťou 10 kg a viac je tovar dovezený v 1 bedničke (10 kg) + príslušné množstvo kelímkov podľa odberu. V prípade záujmu len o kelímky bude účtovaná najbližšia VYŠŠIA suma za kg. Odchýlka hmotnosti všetkých produktov: ± 3 %. Produkty sa dodávajú bez klišé použitých vo fotografiách. Fotografie na stránke sú ilustračné, môže tak dôjsť k zmene obalu výrobku zo strany výrobcu/pestovateľa. Produkty sú rezervované odoslaním objednávky (nie vložením do košíka) s výnimkou bodu 4.4.

Pri akcii s pevne danými variantami, na ktoré sa vzťahuje akcia, nie je možné pre jednu vykládku vyložiť viac ako určené množstvo. Zľavnené produkty na stránke Sladučké ovocie sú znázornené formou nálepky na fotografii konkrétneho produktu. Pôvodnú sumu možno vidieť vedľa akciovej ceny. V popise zároveň nájdete jednotkovú cenu, nakoľko niektoré zľavy sa môžu vzťahovať len na určité množstvo. Zľavnené varianty nie je možné kombinovať s krátkodobými akciami, ani žiadnymi inými akciami, pokiaľ nie je uvedené inak, v opačnom prípade zaniká nárok na využitie akcie. Výhry nie je možné kombinovať s inými akciami.

Rôzne promo akcie, ktoré do značnej miery zvýhodňujú zákazníka nie je možné kombinovať. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť, alebo zrušiť prebiehajúcu akciu, pokiaľ termín jej trvania presahuje cez ďalšiu akciu uvedenú predajcom. Po ukončení jednej z týchto akcii s kratším trvaním môže platnosť predchádzajúcej akcie obnoviť, predĺžiť, alebo zrušiť.

V prípade doplnenia objednávky, nie je možné stornovať rovnaký, už objednaný produkt za účelom získania akcie. V prípade doplnenia objednávky nie je možné spätne získať nárok na zľavu/dopravu zdarma pre objednávku vytvorenú pred časom vyhlásenia akcie. Vybrané akciové položky mimo bežnej akcie do vytvorenej objednávky nedopĺňame, je potrebné si ich vyhľadať na stránke a po vytvorení objednávky Vám ju spojíme s predošlou. Poplatok za vytvorenie kompletnej objednávky členom tímu Sladučké ovocie je v cene 0.99 €.

V prípade záujmu o doplnenie objednávky, je možné členom tímu doplniť max. 3 položky (s výnimkou vybraných akciových položiek mimo bežnej akcie). Cena dopĺňaných produktov je VŽDY základná. V prípade záujmu o viac položiek je nutné si vytvoriť novú objednávku a spätne odoslať jej ID do správy pre priradenie k aktuálnej objednávke, pokiaľ bola odoslaná po termíne pre dovoz než predošlá objednávka, v opačnom prípade negarantujeme jej dovoz s aktuálnou objednávkou a môže byť tak účtovaný poplatok za dopravu pre doručenie v nasledujúcom termíne.

Dodatočne doplnený tovar do objednávky neznižuje cenu dopravy. V prípade odobrania tovaru z objednávky na žiadosť zákazníka, bude cena dopravy manuálne prerátaná. V prípade odobrania tovaru z objednávky zo strany predávajúceho zostáva hodnota dopravy bez zmeny.

V prípade rovnakých adries doručenia, avšak odlišných zákazníkov sa účtuje doprava každému zákazníkovi zvlášť s výnimkou bodu 2.3. Objednávka uhradená v deň rozvozu, ktorú kontroluje vodič a online podpora, sa spoplatňuje sumou 3 €.

Ponožky a spodné prádlo z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť.

4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, respektíve do konca zbernej sezóny daného produktu.

3. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky. Obe zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 24 hodín pred prevzatím tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že môže nastať prípad, kedy k uzatvoreniu zmluvy nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim, hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho.

4. Platnosť a stornovanie objednávky

1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia dodávky tovaru až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.

2. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku v čase od potvrdenia doručenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.

3. Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@sladuckeovocie.sk alebo zaslaním správy na stránku Sladučké ovocie, pričom uvedie ID svojej objednávky resp. tel. číslo, na ktoré bola objednávka zadaná. Všetky informácie k objednávke posielame len v elektronickej forme, v prípade záujmu o inú formu nás o to požiadajte spôsobom uvedeným na začiatku v tomto bode. V prípade objednávky, ktorá bola uhradená online kartou vopred, bude suma po spracovaní požiadavky vrátená do 3 pracovných dní.

4. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti produktu, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný formou SMS správy alebo e-mailom. Nakoľko pracujeme s čerstvým ovocím a zeleninou a rozvoz neprebieha každý deň na všetky okresy, môže nastať situácia, že Vami zadaná objednávka už nebude v celistvosti/vôbec dodaná. V prípade takejto zmeny Vás budeme vopred o zmene informovať cez SMS alebo mailom.

5. Produkty na našej stránke patria pod skupinu čerstvých tovarov, teda ich vady je možné reklamovať do 24 hodín po ich prevzatí, neskôr právo na reklamáciu zaniká. Po prevzatí objednávky si ju odporúčame vybaliť. Baliaci materiál slúži len na prepravu a NIE JE URČENÝ NA SKLADOVANIE! V zmysle zákona je platná iba písomná reklamácia v elektronickej alebo poštovej forme. V prípade elektronickej formy zákazník pošle cez kontaktný formulár popis vady a fotografiu zachycujúc popisujúci stav produktu. Bez fotografie nie je možné akceptovať reklamáciu. Pokiaľ nie je možné reklamáciu posúdiť na základe fotografie resp. z fotografie nevyplýva poškodenie tovaru, zákazník má povinnosť zaslať reklamovaný tovar na adresu firmy dobierkou, prípadne môže zvoz reklamovaného tovaru zabezpečiť priamo firma podľa aktuálne platného cenníka uvedeného v bode č. „5. spôsob dopravy“. 

V prípade uznania reklamácie bude alikvotná časť (reálne reklamované množstvo) tovaru vrátená formou zľavového kupónu alebo po vrátení reklamovaného tovaru na adresu firmy na účet zákazníka po doložení IBAN v jej hodnote s výnimkou tovaru II. triedy. V prípade uznania reklamácie tovaru II. triedy bude alikvotná časť (reálne reklamované množstvo) tovaru vrátená formou zľavového kupónu. V prípade posúdenia reklamácie len na základe fotografie si e-shop vyhradzuje právo vystaviť výhradne kupón v alikvotnej časti (reálne reklamované množstvo). Produkty po prevzatí musí spotrebiteľ uskladniť primeraným spôsobom. Pri dokázateľne zlom skladovaní nebude reklamácia uznaná. Zákazníkom odporúčame vždy pri kúpe potravín zvážiť možnosti skladovania ako aj množstvo, ktoré potrebujú pre bežnú spotrebu a podľa týchto kritérií nakupovať, ak chceme spoločne zabrániť plytvaniu potravín alebo ich následnému znehodnoteniu.

Súhlasom s objednávkou zákazník akceptuje zasielanie reklamných mailov a SMS po dobu, dokedy nepožiada o ich zrušenie.

5. Spôsob dopravy

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť rozvoz v prípade, že bude na zvolený okres minimálne 20 objednávok, okrem obcí s vylúčenou dopravou. Obce s vylúčenou dopravou sú obce, kt. nemajú stanovený termín doručenia, ide o vybrané obce okresu Bardejov, Gelnica, Lučenec, Medzilaborce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Krtíš. O tom či obec patrí do vylúčenej, možno zistiť zadaním PSČ v sekcii Plán rozvozu. Po zobrazení informácie "dátum rozvozu: nezadefinovaný" je obec z uvedených okresov vylúčená z dopravy. Vybavenie objednávky tak môže prebehnúť v niektorej z najbližších obcí, v ktorých doručenie prebieha. Pre dohodnutie miesta odberu nás odporúčame kontaktovať. Doručovacím časom produktov je predom určený deň v týždni, o ktorom je spotrebiteľ informovaný formou SMS správy. Spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho v prípade zmeny doručenia adresy alebo telefónneho čísla, na ktoré bude kontaktovaná osoba preberajúca objednávku. Výber termínu doručenia nie je možný. V prípade nedoručenia tovaru z dôvodu nezastihnutia zákazníka alebo iných okolností, ktoré nedovoľujú vybaviť objednávku zo strany zákazníka, bude objednávka stornovaná v prípade, že zákazník neprejaví záujem o opätovné doručenie, o ktorom bude informovaný do SMS/mailom do termínu nasledujúceho rozvozu a neuhradí objednávku vopred online, ak bola zvolená úhrada v hotovosti alebo v prípade druhého neúspešného doručenia.

V prípade nedoručenia kompletnej objednávky, s výnimkou odstavca 4 bodu 4, bude zvyšná časť tovaru finančne kompenzovaná. Pokiaľ si zákazník doobjedná do takejto objednávky ďalší tovar, bude sa doprava opätovne účtovať. Pokiaľ je daný smer rozvozu kapacitne plný, predávajúci informuje o tomto stave spotrebiteľa a zašle mu predpokladaný dátum vybavenia jeho objednávky. Vybraný tovar po dohode s predávajúcim možno doručiť na adresu určenú kupujúcim za podmienok ustanovujúcich danými obchodnými podmienkami. Spotrebiteľ je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri prebratí tovaru je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Prebratím tovaru spotrebiteľom, spotrebiteľ potvrdzuje, že dodaný tovar spĺňa podmienky vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.

Nezásobujeme na námestia a plochy, ktoré sú len na povolenie, ale len po najbližšiu cestu, ktorá je prístupná bez povolenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny trasy v prípade, že nie je fyzicky možné vybaviť všetky obce daného okresu. O tejto situácii bude spotrebiteľ vopred informovaný cez SMS a bude mu poskytnutý predpokladaný náhradný termín rozvozu pre danú obec. Dovoz na adresu zahŕňa vykládku po prvé uzamykateľné dvere. V prípade záujmu o nadštandardné služby nás môžete kontaktovať na Facebooku alebo mailom na info@sladuckeovocie.sk

VYBRANÉ OBCE MAJÚ ZMENENÝ TERMÍN/PRAVIDELNOSŤ A/ALEBO OKRES/SMER, KEDY BUDÚ VYBAVOVANÉ! Detailné mapy na úrovni obcí, ktoré zobrazujú zmenu nájdete na https://www.sladuckeovocie.sk/plan-rozvozu. V prípade nejasností/otázok nás, prosím, kontaktujte na info@sladuckeovocie.sk alebo náš Facebook.

Trasa sa môže zmeniť. OKRESY, ktoré aktuálne chýbajú, budú vybavené po uvedenom termíne alebo môžu byť pridané podľa aktuálneho záujmu. Záväzný termín Vám príde DVA DNI VOPRED V SMS. Časy sú ORIENTAČNÉ, môžu sa ZMENIŤ v závislosti od počtu objednávok, dopravnej situácie a pod., pričom v deň rozvozu budú poslané záväzné časy do SMS.

V prípade zmeny trasy (jej doplnenia/nerealizácie), budú zákazníci, ktorí majú vytvorené objednávky v termíne, informovaní o zmenách vopred cez SMS. Objednávky prijaté po termíne budú automatické priradené na ďalší termín. V prípade dosiahnutia kapacít, ktoré vieme vybaviť v rámci 1 dňa, budete vopred informovaní o najbližšom možnosť termíne.

Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť rozvoz v prípade, že bude na zvolený okres minimálne 20 objednávok.

Objednávky externou dopravou pripravujeme do balíkov, kt. môžu mať do 20 kg, v prípade vyššej hmotnosti účtujeme doplatok 3 € za každých ďalších začatých 20 kg.

Pri objednávke chladeného tovaru nad 40 € možnosť doručenia externou kuriérskou službou. (pod 40 euro doplatok 1 euro za chladenú tašku doúčtovaný pri prebratí).

Formy dopravy:

Výšku dopravy si overíte po zadaní PSČ v sekcii Plán rozvozu

Zahŕňa aj pripravenie objednávky, v prípade nevyužitia dovozu sa cena za pripravenie objednávky nemení. Doprava a balné sú neoddeliteľné a nevyužitie časti služby jej koncovú cenu nemení. Vybrané AKCIOVÉ produkty sa NEZAPOČÍTAVAJÚ do zníženia ceny dopravy. Takéto produkty sú označené: Produkty z TOP akcie sa nezarátavajú do cenotvorby dopravy.

Formy nadštandardných služieb:
1. Vynáška do 5 kg – 7 €
2. Vynáška od 5 kg do 30 kg – 15 €
3. Vynáška nad 30 kg – 30 €
Nevzťahuje sa pre osoby s telesným postihnutím!

6. Platobné podmienky

Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.sladuckeovocie.sk je možné uhradiť v hotovosti pri prevzatí objednávky priamo vodičovi alebo po odoslaní objednávky vopred online platbou kartou, bankovým prevodom pomocou internetbankingu vybraných bánk, alebo pomocou GooglePay/ApplePay. Poplatok za platbu kartou u vodiča pri vykládke cez terminál je 1 €. Pri platbách bankovým prevodom je možné vykonať refundáciu až 24 hodín po jej prijatí. V prípade, že objednávka nebude doručená v celistvosti z dôvodu uvedeného v odstavci 4 bod 4 alebo z iného dôvodu, bude tovar opätovne doručený v najbližší termín. Pokiaľ sa tak nestane do 7 dní, suma za nedoručený tovar bude zákazníkovi platiacemu vopred vrátená na účet.

Nie je možné objednávku uhradiť stravnými poukážkami, jedinou výnimkou sú zľavové kupóny v špecifickej nominálnej hodnote s jedinečným kódom, ktoré môže zákazník získať len od našej spoločnosti! Platnosť kupónov sú tri mesiace, pri kupóne v hodnote 30 € a viac je platnosť kupónu 6 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Kupón je možné ich použiť na všetok tovar na našej stránke! Kupóny neuchovávame, vystavenie kupónu je jedinečné a po strate zo strany zákazníka už nie je možné ich opätovne vystaviť. Kupón zaniká ukončením doby jeho použitia alebo stornovaním objednávky, v ktorej bol kupón uplatnený. Na jednu objednávku je možné uplatniť maximálne jeden percentuálny kupón. V prípade doplnenia objednávky, v ktorej bol uplatnený percentuálny kupón, sa zľava na doplnený tovar už nevzťahuje. Z kupónov nevydávame, je možné doplatiť objednávku hotovosťou. Kupóny sa spúšťajú do akcií od 10:00 dňa spustenia do 16:00 dňa ukončenia.

Ak spotrebiteľ po potvrdení objednávky neprevezme tovar od vodiča, bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Za finančné rozdiely nahlásené po dennej uzávierke nezodpovedáme. V prípade stornovania objednávky uhradenej vopred online kartou, bude suma vrátená zákazníkovi po spracovaní požiadavky do troch pracovných dní.

7. Ochrana osobných údajov

Pri ochrane osobných údajov spotrebiteľa, postupujeme podľa zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje spotrebiteľa tretím stranám. Poskytnuté údaje slúžia len pre internú potrebu spoločnosti.

8. Ostatné náležitosti

Všetky neuvedené náležitosti sa riadia platnými predpismi SR.

9. Pravidlá súťaže

Súťaže prebiehajú na Facebook (ďalej len FB) stránke Sladučké ovocie alebo Instagram (IG) stránke Sladučké ovocie. Organizátor súťaže je Sladučké ovocie. Pravidlá zapojenia sa do súťaže sú uvedené pre konkrétnu súťaž v súťažnom príspevku. Počet výhercov a výhry sú zverejnené pre každý súťažný príspevok samostatne. Mená výhercov budú zverejnené na FB stránke Sladučké ovocie v rozsahu meno a priezvisko uvedené verejne podľa mena na FB. Výhercovia budú kontaktovaní do súkromnej správy na FB. V prípade súťaže spojenej s vyplnením dotazníka, budú výhercovia kontaktovaní mailom vyplneným v dotazníku. Podmienkou je vytvoriť si objednávku s úhradou v hotovosti a poslať ID objednávky spätne pre odrátanie výhernej položky a dopravy. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže. Výhra bude doručená na náklady firmy Sladučké ovocie na území Slovenskej republiky. Doručenia výhry mimo územia Slovenskej republiky je možné len na náklady výhercu, pokiaľ s tým výherca súhlasí. Výherca má právo odmietnuť výhru. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

10. Vernostný systém

Zákazníci, ktorí sú na našom e-shope registrovaní sú zaradení do vernostného systému. V rámci vernostného je možné získať určité percento hodnoty objednávky ako zľavu na ďalšiu objednávku (cashback).

Vernostný systém je rozdelený na 4 úrovne. Prvú úroveň zákazník získava registráciou. Zvyšné úrovne sú stupňované podľa limitov € nákupu za posledné tri mesiace. Kompletné podmienky a rozdelenie je možné nájsť na stránke vernostného systému.

  • Na cashback vzniká nárok len pokiaľ je zákazník registrovaný a prihlásený v čase vytvárania objednávky.
  • Pokiaľ zákazník pri registrácii vyplnil pole dátum narodenia, získava nárok na kupón za svoje narodeniny. Kupón je odosielaný druhú stredu v každom mesiaci na mesiac dopredu.

Hodnota narodeninového kupónu a výška cashback-u sa líši v závislosti od úrovne vernostného systému. Úrovne vernostného systému, hodnoty a výška cashback-u a narodeninových kupónov je možné nájsť na stránke vernostného systému.

VERNOSTNÝ SYSTÉM je dočasne pozastavený do odvolania.